โรงเรียนบ้านหนองอ้ม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 8 0 4 0 0 35
ร้อยละ 17.02 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 84
ร้อยละ 5.15 % 1.03 % 7.22 % 0.00 % 0.00 % 86.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 55
ร้อยละ 6.15 % 0.00 % 9.23 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 17 1 17 0 0 174
ร้อยละ 8.13 % 0.48 % 8.13 % 0.00 % 0.00 % 83.25 %

144 : 13 , 1 , 11 , 0 , 0 , 119...9.03 , 0.69 , 7.64 , 0.00 , 0.00 , 82.64 = 25 : 17.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75%

Powered By www.thaieducation.net