โรงเรียนบ้านหนองอ้ม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 8 0 4 0 0 35
ร้อยละ 17.02 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 6 1 7 0 0 85
ร้อยละ 6.06 % 1.01 % 7.07 % 0.00 % 0.00 % 85.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 55
ร้อยละ 6.15 % 0.00 % 9.23 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 18 1 17 0 0 175
ร้อยละ 8.53 % 0.47 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 82.94 %

146 : 14 , 1 , 11 , 0 , 0 , 120...9.59 , 0.68 , 7.53 , 0.00 , 0.00 , 82.19 = 26 : 17.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06%

Powered By www.thaieducation.net