โรงเรียนบ้านนาห่อม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 22
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 88
ร้อยละ 1.06 % 0.00 % 5.32 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %

94 : 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 88...1.06 , 0.00 , 5.32 , 0.00 , 0.00 , 93.62 = 6 : 6.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.38%

Powered By www.thaieducation.net