โรงเรียนบ้านหนองถาวร (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 2 2 2 1 1
ร้อยละ 27.27 % 18.18 % 18.18 % 18.18 % 9.09 % 9.09 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 9 5 1 4 1 16
ร้อยละ 25.00 % 13.89 % 2.78 % 11.11 % 2.78 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 12 7 3 6 2 17
ร้อยละ 25.53 % 14.89 % 6.38 % 12.77 % 4.26 % 36.17 %

47 : 12 , 7 , 3 , 6 , 2 , 17...25.53 , 14.89 , 6.38 , 12.77 , 4.26 , 36.17 = 30 : 63.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 63.83%

Powered By www.thaieducation.net