โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 6 3 1 0 1 62
ร้อยละ 8.22 % 4.11 % 1.37 % 0.00 % 1.37 % 84.93 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 8 6 0 8 7 183
ร้อยละ 3.77 % 2.83 % 0.00 % 3.77 % 3.30 % 86.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
130
จำนวน(คน) 3 2 2 4 5 114
ร้อยละ 2.31 % 1.54 % 1.54 % 3.08 % 3.85 % 87.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 415 คน
จำนวน(คน) 17 11 3 12 13 359
ร้อยละ 4.10 % 2.65 % 0.72 % 2.89 % 3.13 % 86.51 %

285 : 14 , 9 , 1 , 8 , 8 , 245...4.91 , 3.16 , 0.35 , 2.81 , 2.81 , 85.96 = 40 : 14.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.49%

Powered By www.thaieducation.net