โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 1 2 0 1 5 64
ร้อยละ 1.37 % 2.74 % 0.00 % 1.37 % 6.85 % 87.67 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 14 10 20 3 10 155
ร้อยละ 6.60 % 4.72 % 9.43 % 1.42 % 4.72 % 73.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
130
จำนวน(คน) 1 1 10 5 5 108
ร้อยละ 0.77 % 0.77 % 7.69 % 3.85 % 3.85 % 83.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 415 คน
จำนวน(คน) 16 13 30 9 20 327
ร้อยละ 3.86 % 3.13 % 7.23 % 2.17 % 4.82 % 78.80 %

285 : 15 , 12 , 20 , 4 , 15 , 219...5.26 , 4.21 , 7.02 , 1.40 , 5.26 , 76.84 = 66 : 23.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20%

Powered By www.thaieducation.net