โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 21
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 0 3 8 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 4.48 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 83.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 1 4 9 1 0 77
ร้อยละ 1.09 % 4.35 % 9.78 % 1.09 % 0.00 % 83.70 %

92 : 1 , 4 , 9 , 1 , 0 , 77...1.09 , 4.35 , 9.78 , 1.09 , 0.00 , 83.70 = 15 : 16.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30%

Powered By www.thaieducation.net