โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 12
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 9 6 10 15 16 27
ร้อยละ 10.84 % 7.23 % 12.05 % 18.07 % 19.28 % 32.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 10 6 13 15 16 39
ร้อยละ 10.10 % 6.06 % 13.13 % 15.15 % 16.16 % 39.39 %

99 : 10 , 6 , 13 , 15 , 16 , 39...10.10 , 6.06 , 13.13 , 15.15 , 16.16 , 39.39 = 60 : 60.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61%

Powered By www.thaieducation.net