โรงเรียนบ้านโคกชำแระ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 3 14 3 3 0 69
ร้อยละ 3.26 % 15.22 % 3.26 % 3.26 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
289
จำนวน(คน) 5 6 9 4 0 265
ร้อยละ 1.73 % 2.08 % 3.11 % 1.38 % 0.00 % 91.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 381 คน
จำนวน(คน) 8 20 12 7 0 334
ร้อยละ 2.10 % 5.25 % 3.15 % 1.84 % 0.00 % 87.66 %

381 : 8 , 20 , 12 , 7 , 0 , 334...2.10 , 5.25 , 3.15 , 1.84 , 0.00 , 87.66 = 47 : 12.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 381 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34%

Powered By www.thaieducation.net