โรงเรียนบ้านโคกชำแระ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 4 15 3 3 0 67
ร้อยละ 4.35 % 16.30 % 3.26 % 3.26 % 0.00 % 72.83 %
ระดับประถมศึกษา
289
จำนวน(คน) 5 6 9 4 0 265
ร้อยละ 1.73 % 2.08 % 3.11 % 1.38 % 0.00 % 91.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 381 คน
จำนวน(คน) 9 21 12 7 0 332
ร้อยละ 2.36 % 5.51 % 3.15 % 1.84 % 0.00 % 87.14 %

381 : 9 , 21 , 12 , 7 , 0 , 332...2.36 , 5.51 , 3.15 , 1.84 , 0.00 , 87.14 = 49 : 12.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 381 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.86%

Powered By www.thaieducation.net