โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 14
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 0 2 3 1 73
ร้อยละ 2.47 % 0.00 % 2.47 % 3.70 % 1.23 % 90.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 4 0 2 4 1 87
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 2.04 % 4.08 % 1.02 % 88.78 %

98 : 4 , 0 , 2 , 4 , 1 , 87...4.08 , 0.00 , 2.04 , 4.08 , 1.02 , 88.78 = 11 : 11.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.22%

Powered By www.thaieducation.net