โรงเรียนบ้านกุดเรือ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 1 3 1 3 24
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 8.82 % 2.94 % 8.82 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 3 3 4 2 3 80
ร้อยละ 3.16 % 3.16 % 4.21 % 2.11 % 3.16 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 3 2 1 33
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 7.32 % 4.88 % 2.44 % 80.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 6 5 10 5 7 137
ร้อยละ 3.53 % 2.94 % 5.88 % 2.94 % 4.12 % 80.59 %

129 : 5 , 4 , 7 , 3 , 6 , 104...3.88 , 3.10 , 5.43 , 2.33 , 4.65 , 80.62 = 25 : 19.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.41%

Powered By www.thaieducation.net