โรงเรียนบ้านกุดเรือ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 1 3 1 3 23
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 9.09 % 3.03 % 9.09 % 69.70 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 5 5 6 5 3 72
ร้อยละ 5.21 % 5.21 % 6.25 % 5.21 % 3.13 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 3 2 1 33
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 7.32 % 4.88 % 2.44 % 80.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 8 7 12 8 7 128
ร้อยละ 4.71 % 4.12 % 7.06 % 4.71 % 4.12 % 75.29 %

129 : 7 , 6 , 9 , 6 , 6 , 95...5.43 , 4.65 , 6.98 , 4.65 , 4.65 , 73.64 = 34 : 26.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71%

Powered By www.thaieducation.net