โรงเรียนบ้านหนองแปก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 1 0 3 7 0 69
ร้อยละ 1.25 % 0.00 % 3.75 % 8.75 % 0.00 % 86.25 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 2 0 9 4 0 129
ร้อยละ 1.39 % 0.00 % 6.25 % 2.78 % 0.00 % 89.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 2 0 4 1 0 65
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 1.39 % 0.00 % 90.28 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 296 คน
จำนวน(คน) 5 0 16 12 0 263
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 5.41 % 4.05 % 0.00 % 88.85 %

224 : 3 , 0 , 12 , 11 , 0 , 198...1.34 , 0.00 , 5.36 , 4.91 , 0.00 , 88.39 = 26 : 11.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.15%

Powered By www.thaieducation.net