โรงเรียนบ้านหนองแปก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 0 5 3 3 0 70
ร้อยละ 0.00 % 6.17 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 86.42 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 3 8 6 0 0 127
ร้อยละ 2.08 % 5.56 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 88.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 4.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 296 คน
จำนวน(คน) 3 16 9 3 0 265
ร้อยละ 1.01 % 5.41 % 3.04 % 1.01 % 0.00 % 89.53 %

225 : 3 , 13 , 9 , 3 , 0 , 197...1.33 , 5.78 , 4.00 , 1.33 , 0.00 , 87.56 = 28 : 12.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.47%

Powered By www.thaieducation.net