โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 30
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 8 0 3 0 0 140
ร้อยละ 5.30 % 0.00 % 1.99 % 0.00 % 0.00 % 92.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 51
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 91.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 14 0 7 0 0 221
ร้อยละ 5.79 % 0.00 % 2.89 % 0.00 % 0.00 % 91.32 %

186 : 13 , 0 , 3 , 0 , 0 , 170...6.99 , 0.00 , 1.61 , 0.00 , 0.00 , 91.40 = 16 : 8.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.68%

Powered By www.thaieducation.net