โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 10 5 3 2 0 60
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 3.75 % 2.50 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 32 10 11 1 1 143
ร้อยละ 16.16 % 5.05 % 5.56 % 0.51 % 0.51 % 72.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 6 1 12 0 0 66
ร้อยละ 7.06 % 1.18 % 14.12 % 0.00 % 0.00 % 77.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 48 16 26 3 1 269
ร้อยละ 13.22 % 4.41 % 7.16 % 0.83 % 0.28 % 74.10 %

278 : 42 , 15 , 14 , 3 , 1 , 203...15.11 , 5.40 , 5.04 , 1.08 , 0.36 , 73.02 = 75 : 26.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90%

Powered By www.thaieducation.net