โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 10 0 2 3 0 66
ร้อยละ 12.35 % 0.00 % 2.47 % 3.70 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 12 8 3 1 1 177
ร้อยละ 5.94 % 3.96 % 1.49 % 0.50 % 0.50 % 87.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 4 0 12 0 0 70
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 26 8 17 4 1 313
ร้อยละ 7.05 % 2.17 % 4.61 % 1.08 % 0.27 % 84.82 %

283 : 22 , 8 , 5 , 4 , 1 , 243...7.77 , 2.83 , 1.77 , 1.41 , 0.35 , 85.87 = 40 : 14.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.18%

Powered By www.thaieducation.net