โรงเรียนบ้านคำบาก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.92 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 2 7 8 0 0 145
ร้อยละ 1.23 % 4.32 % 4.94 % 0.00 % 0.00 % 89.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 2 9 8 0 0 192
ร้อยละ 0.95 % 4.27 % 3.79 % 0.00 % 0.00 % 91.00 %

211 : 2 , 9 , 8 , 0 , 0 , 192...0.95 , 4.27 , 3.79 , 0.00 , 0.00 , 91.00 = 19 : 9.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00%

Powered By www.thaieducation.net