โรงเรียนบ้านหนองแปน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 32
ร้อยละ 7.89 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 3 3 6 2 0 79
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 6.45 % 2.15 % 0.00 % 84.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 39
ร้อยละ 3.92 % 1.96 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 8 7 15 2 0 150
ร้อยละ 4.40 % 3.85 % 8.24 % 1.10 % 0.00 % 82.42 %

131 : 6 , 6 , 6 , 2 , 0 , 111...4.58 , 4.58 , 4.58 , 1.53 , 0.00 , 84.73 = 20 : 15.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.58%

Powered By www.thaieducation.net