โรงเรียนบ้านหนองแปน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 0 2 2 0 31
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 3 7 10 0 70
ร้อยละ 2.17 % 3.26 % 7.61 % 10.87 % 0.00 % 76.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 2 1 9 1 0 37
ร้อยละ 4.00 % 2.00 % 18.00 % 2.00 % 0.00 % 74.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 7 4 18 13 0 138
ร้อยละ 3.89 % 2.22 % 10.00 % 7.22 % 0.00 % 76.67 %

130 : 5 , 3 , 9 , 12 , 0 , 101...3.85 , 2.31 , 6.92 , 9.23 , 0.00 , 77.69 = 29 : 22.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33%

Powered By www.thaieducation.net