โรงเรียนบ้านเก่ากลาง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 23.08 % 30.77 % 0.00 % 0.00 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 3 9 7 0 0 45
ร้อยละ 4.69 % 14.06 % 10.94 % 0.00 % 0.00 % 70.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 3 12 11 0 0 51
ร้อยละ 3.90 % 15.58 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 66.23 %

77 : 3 , 12 , 11 , 0 , 0 , 51...3.90 , 15.58 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 66.23 = 26 : 33.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77%

Powered By www.thaieducation.net