โรงเรียนบ้านบก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 2 2 2 25
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 6.06 % 6.06 % 6.06 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 6 11 1 11 11 33
ร้อยละ 8.22 % 15.07 % 1.37 % 15.07 % 15.07 % 45.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 1 2 2 2 60
ร้อยละ 1.47 % 1.47 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 8 13 5 15 15 118
ร้อยละ 4.60 % 7.47 % 2.87 % 8.62 % 8.62 % 67.82 %

106 : 7 , 12 , 3 , 13 , 13 , 58...6.60 , 11.32 , 2.83 , 12.26 , 12.26 , 54.72 = 48 : 45.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.18%

Powered By www.thaieducation.net