โรงเรียนบ้านบก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 23
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 6.06 % 6.06 % 6.06 % 69.70 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 6 12 1 12 12 30
ร้อยละ 8.22 % 16.44 % 1.37 % 16.44 % 16.44 % 41.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 2 5 2 5 53
ร้อยละ 1.47 % 2.94 % 7.35 % 2.94 % 7.35 % 77.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 9 16 8 16 19 106
ร้อยละ 5.17 % 9.20 % 4.60 % 9.20 % 10.92 % 60.92 %

106 : 8 , 14 , 3 , 14 , 14 , 53...7.55 , 13.21 , 2.83 , 13.21 , 13.21 , 50.00 = 53 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 39.08%

Powered By www.thaieducation.net