โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 21
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 5 10 0 0 74
ร้อยละ 4.30 % 5.38 % 10.75 % 0.00 % 0.00 % 79.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 1 3 2 0 35
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 6.98 % 4.65 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 8 6 15 2 0 130
ร้อยละ 4.97 % 3.73 % 9.32 % 1.24 % 0.00 % 80.75 %

118 : 6 , 5 , 12 , 0 , 0 , 95...5.08 , 4.24 , 10.17 , 0.00 , 0.00 , 80.51 = 23 : 19.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25%

Powered By www.thaieducation.net