โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 17
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 6 8 15 0 2 62
ร้อยละ 6.45 % 8.60 % 16.13 % 0.00 % 2.15 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 4 1 5 2 1 30
ร้อยละ 9.30 % 2.33 % 11.63 % 4.65 % 2.33 % 69.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 14 9 24 2 3 109
ร้อยละ 8.70 % 5.59 % 14.91 % 1.24 % 1.86 % 67.70 %

118 : 10 , 8 , 19 , 0 , 2 , 79...8.47 , 6.78 , 16.10 , 0.00 , 1.69 , 66.95 = 39 : 33.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30%

Powered By www.thaieducation.net