โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 6 4 8 0 0 81
ร้อยละ 6.06 % 4.04 % 8.08 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 55
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 10.61 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 8 6 19 0 0 176
ร้อยละ 3.83 % 2.87 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %

143 : 6 , 4 , 12 , 0 , 0 , 121...4.20 , 2.80 , 8.39 , 0.00 , 0.00 , 84.62 = 22 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net