โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 12 4 6 0 0 22
ร้อยละ 27.27 % 9.09 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 16 5 15 0 0 63
ร้อยละ 16.16 % 5.05 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 2 3 9 0 0 51
ร้อยละ 3.08 % 4.62 % 13.85 % 0.00 % 0.00 % 78.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 30 12 30 0 0 136
ร้อยละ 14.42 % 5.77 % 14.42 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %

143 : 28 , 9 , 21 , 0 , 0 , 85...19.58 , 6.29 , 14.69 , 0.00 , 0.00 , 59.44 = 58 : 40.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62%

Powered By www.thaieducation.net