โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 3 9 3 0 30
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 19.15 % 6.38 % 0.00 % 63.83 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 21 7 11 7 0 115
ร้อยละ 13.04 % 4.35 % 6.83 % 4.35 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 83
ร้อยละ 2.15 % 0.00 % 8.60 % 0.00 % 0.00 % 89.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 25 10 28 10 0 228
ร้อยละ 8.31 % 3.32 % 9.30 % 3.32 % 0.00 % 75.75 %

208 : 23 , 10 , 20 , 10 , 0 , 145...11.06 , 4.81 , 9.62 , 4.81 , 0.00 , 69.71 = 63 : 30.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25%

Powered By www.thaieducation.net