โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 8 7 12 4 0 15
ร้อยละ 17.39 % 15.22 % 26.09 % 8.70 % 0.00 % 32.61 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 18 12 23 7 0 101
ร้อยละ 11.18 % 7.45 % 14.29 % 4.35 % 0.00 % 62.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 9 3 15 2 0 64
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 16.13 % 2.15 % 0.00 % 68.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 35 22 50 13 0 180
ร้อยละ 11.67 % 7.33 % 16.67 % 4.33 % 0.00 % 60.00 %

207 : 26 , 19 , 35 , 11 , 0 , 116...12.56 , 9.18 , 16.91 , 5.31 , 0.00 , 56.04 = 91 : 43.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net