โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 10 11 1 0 0 7
ร้อยละ 34.48 % 37.93 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 24.14 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 25 6 7 2 0 93
ร้อยละ 18.80 % 4.51 % 5.26 % 1.50 % 0.00 % 69.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 4 1 7 4 0 90
ร้อยละ 3.77 % 0.94 % 6.60 % 3.77 % 0.00 % 84.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 39 18 15 6 0 190
ร้อยละ 14.55 % 6.72 % 5.60 % 2.24 % 0.00 % 70.90 %

162 : 35 , 17 , 8 , 2 , 0 , 100...21.60 , 10.49 , 4.94 , 1.23 , 0.00 , 61.73 = 62 : 38.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10%

Powered By www.thaieducation.net