โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 12 12 1 0 0 4
ร้อยละ 41.38 % 41.38 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 13.79 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 26 6 6 2 0 93
ร้อยละ 19.55 % 4.51 % 4.51 % 1.50 % 0.00 % 69.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 4 2 6 5 0 89
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 5.66 % 4.72 % 0.00 % 83.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 42 20 13 7 0 186
ร้อยละ 15.67 % 7.46 % 4.85 % 2.61 % 0.00 % 69.40 %

162 : 38 , 18 , 7 , 2 , 0 , 97...23.46 , 11.11 , 4.32 , 1.23 , 0.00 , 59.88 = 65 : 40.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60%

Powered By www.thaieducation.net