โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 11 1 1 0 2 22
ร้อยละ 29.73 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 5.41 % 59.46 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 15 10 5 6 13 92
ร้อยละ 10.64 % 7.09 % 3.55 % 4.26 % 9.22 % 65.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 6 2 4 2 14 52
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 5.00 % 2.50 % 17.50 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 32 13 10 8 29 166
ร้อยละ 12.40 % 5.04 % 3.88 % 3.10 % 11.24 % 64.34 %

178 : 26 , 11 , 6 , 6 , 15 , 114...14.61 , 6.18 , 3.37 , 3.37 , 8.43 , 64.04 = 64 : 35.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 35.66%

Powered By www.thaieducation.net