โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 11 1 1 0 1 23
ร้อยละ 29.73 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 2.70 % 62.16 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 22 10 5 6 5 93
ร้อยละ 15.60 % 7.09 % 3.55 % 4.26 % 3.55 % 65.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 6 4 4 2 4 60
ร้อยละ 7.50 % 5.00 % 5.00 % 2.50 % 5.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 39 15 10 8 10 176
ร้อยละ 15.12 % 5.81 % 3.88 % 3.10 % 3.88 % 68.22 %

178 : 33 , 11 , 6 , 6 , 6 , 116...18.54 , 6.18 , 3.37 , 3.37 , 3.37 , 65.17 = 62 : 34.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.78%

Powered By www.thaieducation.net