โรงเรียนบ้านอุดมชาติ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 2 1 3 1 10
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 5.26 % 15.79 % 5.26 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 7 2 2 2 2 23
ร้อยละ 18.42 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 60.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 9 4 3 5 3 33
ร้อยละ 15.79 % 7.02 % 5.26 % 8.77 % 5.26 % 57.89 %

57 : 9 , 4 , 3 , 5 , 3 , 33...15.79 , 7.02 , 5.26 , 8.77 , 5.26 , 57.89 = 24 : 42.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11%

Powered By www.thaieducation.net