โรงเรียนบ้านนาโดม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 2 5 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 28.57 % 71.43 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 1 7 14 4 0 1
ร้อยละ 3.70 % 25.93 % 51.85 % 14.81 % 0.00 % 3.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน
จำนวน(คน) 1 7 16 9 0 1
ร้อยละ 2.94 % 20.59 % 47.06 % 26.47 % 0.00 % 2.94 %

34 : 1 , 7 , 16 , 9 , 0 , 1...2.94 , 20.59 , 47.06 , 26.47 , 0.00 , 2.94 = 33 : 97.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 97.06%

Powered By www.thaieducation.net