โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 3.64 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 94.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 7 7 3 0 0 59
ร้อยละ 9.21 % 9.21 % 3.95 % 0.00 % 0.00 % 77.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 7 9 5 0 0 131
ร้อยละ 4.61 % 5.92 % 3.29 % 0.00 % 0.00 % 86.18 %

76 : 0 , 2 , 2 , 0 , 0 , 72...0.00 , 2.63 , 2.63 , 0.00 , 0.00 , 94.74 = 4 : 5.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.82%

Powered By www.thaieducation.net