โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 5.45 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 89.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 7 7 3 0 0 60
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 3.90 % 0.00 % 0.00 % 77.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 7 10 7 0 0 129
ร้อยละ 4.58 % 6.54 % 4.58 % 0.00 % 0.00 % 84.31 %

76 : 0 , 3 , 4 , 0 , 0 , 69...0.00 , 3.95 , 5.26 , 0.00 , 0.00 , 90.79 = 7 : 9.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.69%

Powered By www.thaieducation.net