โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 0 2 1 17
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 0.00 % 8.33 % 4.17 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 8 1 4 1 0 46
ร้อยละ 13.33 % 1.67 % 6.67 % 1.67 % 0.00 % 76.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 10 3 4 3 1 63
ร้อยละ 11.90 % 3.57 % 4.76 % 3.57 % 1.19 % 75.00 %

84 : 10 , 3 , 4 , 3 , 1 , 63...11.90 , 3.57 , 4.76 , 3.57 , 1.19 , 75.00 = 21 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net