โรงเรียนบ้านโนนสูง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 20
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 81
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 3.49 % 0.00 % 0.00 % 94.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 19
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 120
ร้อยละ 3.79 % 0.00 % 5.30 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %

109 : 3 , 0 , 5 , 0 , 0 , 101...2.75 , 0.00 , 4.59 , 0.00 , 0.00 , 92.66 = 8 : 7.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09%

Powered By www.thaieducation.net