โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 3 0 0 0 25
ร้อยละ 15.15 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 8 12 9 0 0 89
ร้อยละ 6.78 % 10.17 % 7.63 % 0.00 % 0.00 % 75.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 14 0 4 0 0 72
ร้อยละ 15.56 % 0.00 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 27 15 13 0 0 186
ร้อยละ 11.20 % 6.22 % 5.39 % 0.00 % 0.00 % 77.18 %

151 : 13 , 15 , 9 , 0 , 0 , 114...8.61 , 9.93 , 5.96 , 0.00 , 0.00 , 75.50 = 37 : 24.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82%

Powered By www.thaieducation.net