โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 3 0 1 0 24
ร้อยละ 15.15 % 9.09 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 11 13 10 1 0 83
ร้อยละ 9.32 % 11.02 % 8.47 % 0.85 % 0.00 % 70.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 16 1 6 0 0 68
ร้อยละ 17.58 % 1.10 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 74.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 32 17 16 2 0 175
ร้อยละ 13.22 % 7.02 % 6.61 % 0.83 % 0.00 % 72.31 %

151 : 16 , 16 , 10 , 2 , 0 , 107...10.60 , 10.60 , 6.62 , 1.32 , 0.00 , 70.86 = 44 : 29.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 27.69%

Powered By www.thaieducation.net