โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 2 4 2 15
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 8.33 % 16.67 % 8.33 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 7 8 7 4 3 38
ร้อยละ 10.45 % 11.94 % 10.45 % 5.97 % 4.48 % 56.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 8 8 9 8 5 53
ร้อยละ 8.79 % 8.79 % 9.89 % 8.79 % 5.49 % 58.24 %

91 : 8 , 8 , 9 , 8 , 5 , 53...8.79 , 8.79 , 9.89 , 8.79 , 5.49 , 58.24 = 38 : 41.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 41.76%

Powered By www.thaieducation.net