โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 7 5 5 12 10 37
ร้อยละ 9.21 % 6.58 % 6.58 % 15.79 % 13.16 % 48.68 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 10 10 13 20 23 139
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 6.05 % 9.30 % 10.70 % 64.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 17 15 18 32 33 176
ร้อยละ 5.84 % 5.15 % 6.19 % 11.00 % 11.34 % 60.48 %

291 : 17 , 15 , 18 , 32 , 33 , 176...5.84 , 5.15 , 6.19 , 11.00 , 11.34 , 60.48 = 115 : 39.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 39.52%

Powered By www.thaieducation.net