โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 8 5 5 13 10 35
ร้อยละ 10.53 % 6.58 % 6.58 % 17.11 % 13.16 % 46.05 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 11 11 14 22 25 132
ร้อยละ 5.12 % 5.12 % 6.51 % 10.23 % 11.63 % 61.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 19 16 19 35 35 167
ร้อยละ 6.53 % 5.50 % 6.53 % 12.03 % 12.03 % 57.39 %

291 : 19 , 16 , 19 , 35 , 35 , 167...6.53 , 5.50 , 6.53 , 12.03 , 12.03 , 57.39 = 124 : 42.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 42.61%

Powered By www.thaieducation.net