โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 1 0 15 4 1 52
ร้อยละ 1.37 % 0.00 % 20.55 % 5.48 % 1.37 % 71.23 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 5 5 10 7 4 141
ร้อยละ 2.91 % 2.91 % 5.81 % 4.07 % 2.33 % 81.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 4 0 13 1 0 70
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 14.77 % 1.14 % 0.00 % 79.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 333 คน
จำนวน(คน) 10 5 38 12 5 263
ร้อยละ 3.00 % 1.50 % 11.41 % 3.60 % 1.50 % 78.98 %

245 : 6 , 5 , 25 , 11 , 5 , 193...2.45 , 2.04 , 10.20 , 4.49 , 2.04 , 78.78 = 52 : 21.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 333 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 21.02%

Powered By www.thaieducation.net