โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 3 1 12 0 38 19
ร้อยละ 4.11 % 1.37 % 16.44 % 0.00 % 52.05 % 26.03 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 16 17 33 7 0 99
ร้อยละ 9.30 % 9.88 % 19.19 % 4.07 % 0.00 % 57.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 2 3 24 1 0 58
ร้อยละ 2.27 % 3.41 % 27.27 % 1.14 % 0.00 % 65.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 333 คน
จำนวน(คน) 21 21 69 8 38 176
ร้อยละ 6.31 % 6.31 % 20.72 % 2.40 % 11.41 % 52.85 %

245 : 19 , 18 , 45 , 7 , 38 , 118...7.76 , 7.35 , 18.37 , 2.86 , 15.51 , 48.16 = 127 : 51.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 333 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 157 คน คิดเป็นร้อยละ 47.15%

Powered By www.thaieducation.net