โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 7 0 5 1 0 78
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 5.49 % 1.10 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 9 2 21 0 0 203
ร้อยละ 3.83 % 0.85 % 8.94 % 0.00 % 0.00 % 86.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 326 คน
จำนวน(คน) 16 2 26 1 0 281
ร้อยละ 4.91 % 0.61 % 7.98 % 0.31 % 0.00 % 86.20 %

326 : 16 , 2 , 26 , 1 , 0 , 281...4.91 , 0.61 , 7.98 , 0.31 , 0.00 , 86.20 = 45 : 13.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 326 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80%

Powered By www.thaieducation.net