โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 8 3 7 1 0 70
ร้อยละ 8.99 % 3.37 % 7.87 % 1.12 % 0.00 % 78.65 %
ระดับประถมศึกษา
233
จำนวน(คน) 21 4 19 1 0 188
ร้อยละ 9.01 % 1.72 % 8.15 % 0.43 % 0.00 % 80.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 322 คน
จำนวน(คน) 29 7 26 2 0 258
ร้อยละ 9.01 % 2.17 % 8.07 % 0.62 % 0.00 % 80.12 %

322 : 29 , 7 , 26 , 2 , 0 , 258...9.01 , 2.17 , 8.07 , 0.62 , 0.00 , 80.12 = 64 : 19.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88%

Powered By www.thaieducation.net