โรงเรียนบ้านห้วยปอ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 2 0 1 13
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 5.56 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 9 7 3 0 4 81
ร้อยละ 8.65 % 6.73 % 2.88 % 0.00 % 3.85 % 77.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 10 8 5 0 5 94
ร้อยละ 8.20 % 6.56 % 4.10 % 0.00 % 4.10 % 77.05 %

122 : 10 , 8 , 5 , 0 , 5 , 94...8.20 , 6.56 , 4.10 , 0.00 , 4.10 , 77.05 = 28 : 22.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95%

Powered By www.thaieducation.net